.
   พฤกษานานาพรรณ
   สิ่งแวดล้อม
   ลีลาแห่งธรรมชาติ
   ท่องเที่ยว
   ศิลปวัฒนธรรม
   กลุ่มผู้เขียน
 
 

 

พฤกษานานาพรรณ

              ทุกชีวิตล้วนต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แต่สิ่งมีชีวิตที่เป็นที่พึ่งพาอาศัยของสิ่งมีชีวิตอื่น
มากทีสุดได้แก่ "พืช"พืชถูกจัดเป็นผู้ผลิตอันดับที่ 1 เนื่องจากให้คุณค่ามหาศาลแก่สิ่งมีชีวิตทุกชนิด
นอกจากเป็นแหล่งปัจจัย 4 ของมนุษย์และสัตว์แล้ว พืชยังเป็น แหล่งต้นน้ำลำธาร ทำอากาศให้บริสุทธิ์
ป้องกันทั้งอุทกภัยและวาตภัยและยังให้ความสุข ด้านจิตในแก่มนุษย์อีกด้วย


บทความต่างๆ

ถิ่นกำเนิดของลำไย
ความเป็นมาและประโยชน์ของลำไย
 

นงลักษณ์ ตรีโรจนานนท์ - 26 ส.ค. 2542

ชีวิตบนต้นไม้
ต้นไม้โดยทั่วไปนั้น ไม่ได้อาศัยอย่างโดดเดี่ยวลำพังอย่างที่สายตาคนเรามองเห็นเท่านั้น หากแต่มีชีวิตอีกหลาย ๆ ชีวิต ซ่อนเล้น แฝงกายอยู่บนลำต้นของต้นไม้ เพื่อใช้เป็นที่แสวงหาอาหาร อีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยหลบซ่อนอันตรายจากบรรดาศัตรูอีกด้วย
 

อรรถชัย โฆษณสันติ - 27 ส.ค. 2542

สมุนไพรไทย
สมุนไพรไทยสามารถใช้ทดแทนยารักษาโรคแผนปัจจุบัน
 

คนึงนิตย์ กุลดี - 27 ส.ค. 2542

รู้จักกับต้นไม้
ปัจจุบันคนรู้จักต้นไม้กันน้อยลงเนื่องจากต้นไม้ส่วนใหญ่ถูกทำลาย หรือสูญหายไปจากท้องถิ่นนั้น ๆ บทความนี้ได้เสนอชื่อและ ข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับต้นไม้ที่น่ารู้จัก
 

สมศักดิ์ เป็นเพ็ชร์ - 16 พ.ย. 2542