.
   พฤกษานานาพรรณ
   สิ่งแวดล้อม
   ลีลาแห่งธรรมชาติ
   ท่องเที่ยว
   ศิลปวัฒนธรรม
   กลุ่มผู้เขียน
 
 

 

ศิลปวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรม เป็นมรดกที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ ศิลปวัฒนธรรมแทบทุกแขนงจึงเป็นสิ่งที่ดี ควรอนุรักษ์สืบต่อไป ในขณะเดียวกัน ศิลปวัฒนธรรมบางแขนง สามารถนำมาสร้างความสุขในการดำรงชีวิตได้

บทความต่างๆ

มรดกล้านนา
ภาษาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของสังคมในอดีต จึงเป็นสิ่งที่จะต้องช่วยกันจรรโลงสืบทอดกันต่อไป
 

สำราญ บุญหมั้น - 27 ส.ค. 2542

ธรรมชาติสร้างอาชีพ
มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้ ต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ ในการดำรงชีวิตนั้น มนุษย์ต้องประกอบอาชีพ และอาชีพที่ต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติจะยั่งยืนตลอดไปได้ ก็ต่อเมื่อมนุษย์รู้จักรักษาสภาพความสมดุลย์ทางธรรมชาติ แต่เมื่อใดที่สภาพความสมดุลย์ทางธรรมชาติถูกทำลายไป อาชีพที่ต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติก็คงจบสิ้นลง
 

โสภาพรรณ ชื่นทองคำ - 27 ส.ค. 2542

ศิลปเรือนล้านนา
ในปัจจุบันเรือนไทยเก่าแก่ที่มีรูปแบบดั้งเดิมซึ่งทรงไว้ด้วยคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่ยังหลงเหลืออยู่มีน้อยเต็มที อย่างที่จังหวัดลำปางก็หลงเหลืออยู่ไม่ถึงสิบหลัง ดังนั้นเราควรที่จะอนุรักษ์ไว้เพื่อสืบทอดให้ลูกหลานต่อไป
 

ธีระศักดิ์ อุทธโยธา - 27 ส.ค. 2542

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
วัดเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่นอกเมืองไม่ปรากฎแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใด เป็นวัดที่มีองค์เจดีย์สีขาวที่งดงาม เรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบอยู่ถึง 20 องค์ เป็นที่ประดิษฐานขอฃพระแสนแซ่ทองคำ ซึ่ฃเป็นพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ มีน้ำหนักรวม 95.5 บาท ลักษณะพิเศษของพระพุทธรูปองค์นี้คือสามารถถอดออกเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ แล้วประกอบกับเข้าไปใหม่ได้ และเป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมและวัตถุโบราณด้วย
 

วินัย ศีติสาร - 27 ส.ค. 2542

เครื่องปั้นเมืองเขลางค์
ด้วยความได้เปรียบที่มีทรัพยากรแร่ดินขาวอยู่เป็นจำนวนมากทำให้จังหวัดลำปางมีอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญคือ เครื่องปั้นดินเผา ที่คนทั่วไปเรียกว่า ผลิตภัณฑ์เซรามิกลำปาง
 

ถนอม โยวัง - 27 ส.ค. 2542

หัตถกรรมแกะสลักไม้
ไม้สักจัดเป็นทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญ ปัจจุบันไม้สักได้ลดจำนวนลง ไม้ฉำฉาจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทอย่างมาก และได้ รับการยอมรับในเชิงธุรกิจ ที่แฝงไปด้วยความงามในงานศิลปหัตถกรรม
 

ฉัตรชัย สังข์ทอง - 27 ส.ค. 2542