.
   พฤกษานานาพรรณ
   สิ่งแวดล้อม
   ลีลาแห่งธรรมชาติ
   ท่องเที่ยว
   ศิลปวัฒนธรรม
   กลุ่มผู้เขียน
 
 

 

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งจากธรรมชาติเอง และฝีมือมนุษย์ ทำให้เกิดผลดีและผลเสียต่อการดำรงชีวิต จึงต้องมีการดูแล รักษา และจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งปัจจุบัน และอนาคต

บทความต่างๆ

เหมืองแม่เมาะ
เหมืองแม่เมาะ พลังงานสำคัญของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ของประเทศในปัจจุบัน มีอายุใช้งานอีก 50 ปี ต้องมีพลังงานทดแทน และจัดสิ่งแวดล้อมโดยเหมาะสม
 

ทวี เหล่าทวี - 26 ส.ค. 2542

ชีวิตสัตว์กับธรรมชาติ
สิ่งมีชีวิตกับธรรมชาติเป็นของคู่กัน และต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยกัน อย่างลงตัว ดอกไม้ต้องการแมลงเพื่อผสมเกสร แมลงต้องการ ดอกไม้เพื่อเป็นแหล่งอาหารและที่พักอาศัย สองสิ่งเกิดมาเพื่อ เกื้อหนุนกันและกันให้อยู่ได้อย่างสุขสงบในโลกใบนี้ .
 

สุดา ทองแลง - 26 ส.ค. 2542

ภูมิปัญญาไทยที่นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
ชีวิตคนไทยผูกพันกับธรรมชาติ โดยนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งที่เป็นอาหาร สิ่งของเครื่องใช้ และสิ่งประดิษฐ์สวยงาม และสิ่งที่สร้างสรรค์จากทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกถ่ายทอดสู่ลูกหลาน เราเรียกว่า "ภูมิปัญญาท้องถิ่น"
 

พจนีย์ สวัสดิ์รัตน์ - 27 ส.ค. 2542

สายน้ำ...ธรรมชาติที่สัมผัสได้กับวันสบาย ๆ ของชีวิต
แม่สา ...น้ำตกใส ไหลซอกซอนผ่านโขดหิน เงียบสงบ สวยงาม แวดล้อมด้วยพรรณไม้และผืนป่า เกิดความงาม และคุณค่าต่อทุกสรรพชีวิต
 

เจนจิรา คงสุข - 26 ส.ค. 2542

สวนพฤกษศาสตร์
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ Queen Sirikit Botanic Garden เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้า บรมราชินีนาถ เนื่องในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ครบหกสิบพรรษา
 

ละออ ด่านพิษณุพันธ์ - 26 ส.ค. 2542

แม่วังกับลำปาง
แม่น้ำวังเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดลำปาง บรรพบุรุษแห่งนครเขลางค์ได้เลือกมาตั้งรกราก ณ ริมฝั่งแม่น้ำแห่งนี้ เกิดเป็นประวัติศาสตร์เจริญรุ่งเรืองสืบเนื่องยาวนาน ตลอด ๑,๓๐๐ ปีที่ผ่านมา แม่วังได้ให้ทั้งความชุ่มชื่น น้ำดื่ม น้ำใช้ อาหาร เกษตรกรรม การคมนาคม หล่อเลี้ยงชีวิตชาวนครเขลางค์เรื่อยมา
 

เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์ - 27 ส.ค. 2542

ISO 14001 การจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ในปี 2540-2545 การดำเนินงานจัดการเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา เป็นปัจจัยสำคัญที่จะเอื้ออำนวยต่อการ จัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 

บุญธรรม เจริญวงศ์ - 27 ส.ค. 2542